foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie marnuj czasu! Ucz się w dobrej szkole!

Szkoły im. E. Bojanowskiego w Lubsku

Z nami ku przyszłości!

Grupą docelową projektu „Staż zanim pójdziesz do pracy” była 9-osobowa grupa uczniów trzeciej klasy Technikum Informatycznego w Lubsku wieku 17 i 18 lat uczących się w zawodzie technik informatyk. Okres nauki w zawodzie technik informatyk trwa 4 lata. Praktyka w formie stażu zagranicznego pokrywała się zgodnie z założonym szkolnym planem nauczania w zawodzie w liczbie 160 godzin i przypadła na okres klasy trzeciej. Uczniowie dowiedzieli się o pisanym projekcie w szkole stosunkowo wcześniej tj. na rok przed wyjazdem – w klasie drugiej z różnych źródeł : od dyrektora szkoły, koordynatora projektu, wychowawcy klasy a także z wcześniejszej publikacji o projekcie na stronie szkoły. Uczniowie byli zaangażowani w dużym stopniu w różnorodne działania zarówno przed wyjazdem jak i w miejscu stażu etapowo.

   Pierwszym etapem były spotkania informacyjne. W tym celu przeprowadzono rozmowy wstępne i spotkania informacyjne uczniów i rodziców zachęcające do udziału w projekcie. Rozmowy o stażu za granicą zachęciły   uczniów do uczestniczenia i zaangażowania się w coś nowego, w otwarcie na nowoczesną Europę, poznanie i doskonalenie umiejętności oraz wiedzy technicznej, języka a także poznanie nowych kultur.

   O planowanym projekcie mówiono i przypominano już w szkole także podczas terminowych spotkań z rodzicami, gdzie odnotowano dużą aprobatę i zaciekawienie projektem stażu. Po wstępnych rozmowach i spotkaniach z osobami zarządzającymi placówką, pedagogiem, specjalistą od projektów unijnych, rodzicami nastąpiło powołanie zespołu rekrutacyjnego, a następnie opracowanie i upublicznienie zasad rekrutacji. Koordynator projektu we współpracy z nauczycielami i dyrekcją opracował i przekazał dokumenty rekrutacyjne, regulaminy, formę egzaminu sprawdzającego, listę rezerwową uczestników, zgody i oświadczenia do projektu dla uczniów i ich rodziców. Uczniowie przyjęli do wiadomości podjęte działania rekrutacyjne. Zgody ze strony rodziców zostały podpisane.

Zapoznano każdego ucznia z zadaniami tj. wyrażanie zainteresowania rozwojem swoich umiejętności zawodowych, aktywny udział w kursie języka niemieckiego oraz wykładach obejmujących przygotowanie pedagogiczno-kulturowe, o wyrażaniu zgód na publikowanie wizerunku w celu promowania i upowszechniania rezultatów projektu oraz o obowiązkach wynikających z regulaminu rekrutacji i o późniejszych obowiązkach podczas pobytu na stażu.

 

   Aby przygotować uczniów do pobytu na stażu w ramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowano szkolenie informacyjne z zakresu prac, które miały być wykonywane w firmach komputerowych w Berlinie. Uczniowie analizowali „krok po kroku” wszystkie informacje zawarte w dostępnych materiałach   dotyczące sposobu wykonania działania. Opracowali instrukcje, zachowania, sposoby pracy, reagowania na wydawane polecenia i uwagi.

 

   Kolejnym etapem było przygotowanie kulturowo-pedagogiczne. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach i wykładach prowadzonych przez pedagoga szkolnego oraz nauczyciela języka niemieckiego w tematyce:

- kultura i tradycje zachodniego sąsiada, savoir vivre za granicą,

- jak zachować się w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Zadawali na zajęciach pytania, prowadzili dyskusję na tematy jak zachować się w obcym kraju.

   Uczniowie wraz z administratorem szkolne strony uruchomili oddzielną podstronę www projektu oraz facebook kontaktowy, na których umieszczane były aktualne informacje o projekcie i niezbędne linki do dokumentów, z których uczestnicy korzystali. Uczniowie uzyskali informacje o warunkach uczestnictwa w praktykach zawodowych w Niemczech. Otrzymali instrukcje, harmonogramy, plany, mapki informacyjne, które miały im pomóc w dotarciu do celu podczas odbywania stażu. Informacje te były im bardzo pomocne podczas dotarcia na miejsce pracy i nie tylko.

   Po powrocie ze stażu uczniowie byli mocno zaangażowani w działania upowszechniające i ewaluacyjne projektu tj. konferencja podsumowująca oraz spotkanie autorskie w młodzieżowym pubie z udziałem stażystów i zaproszonych przyjaciół, znajomych i innych zainteresowanych gdzie relacjonowane były zrealizowane działania oraz informacje o osiągniętych rezultatach. Działania te zostały szczegółowo opisane w punkcie 9. Należy też dodać, że uczniowie oprócz szkolnych prezentacji , dokumentacji filmowej i zdjęciowej prowadzili wywiady promujące projekt do lokalnych mediów.

Projekt szeroko oddziaływuje w lokalnym i regionalnym środowisku. Zdobyte przez stażystów umiejętności i kompetencje potwierdzone europejskimi certyfikatami EUROPASS ,ECVET oraz ECDL będą w niedalekiej przyszłości pomocne przy podejmowaniu indywidualnych decyzji odnośnie dalszej edukacji na wyższych poziomach lub wyboru miejsca pracy zawodowej. Stażyści w zdecydowany sposób podnieśli swoje umiejętności językowe, techniczne, manualne. Pozytywne doznania wyniesione z obserwacji organizacji pracy w przydzielonych firmach, pozytywnie przełożyły się na sposób postrzegania wykonywanej pracy jako pożądanego zjawiska społecznego wykorzystania tych doświadczeń w swoim lokalnym otoczeniu. Ważnym były też rezultaty o wydźwięku społecznym. Umiejętność komunikowania się z przyjmującymi rodzinami, poruszania się miejskimi środkami komunikacji w trakcie przejazdów do miejsca pracy, zakupy w sklepach, rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami firmy, wreszcie umiejętność poruszania się w wielokulturowej metropolii- tego nigdy nie nauczyliby się przebywając w Lubsku i jego okolicach. To niebywałe doświadczenie, które może dziś zbyt mało doceniane, z pewnością będzie przydatne w sytuacjach życiowych, które są dopiero przed nimi.

Uczniowie w każdym tygodniu uczestniczyli w spotkaniach w firmie organizującej praktyki, aby wymienić się poglądami, informacjami i zdobytym doświadczeniem. Każdego dnia ich praca była monitorowana przez opiekuna praktyk, któremu opowiadali o codziennych powierzonych im zadaniach, jak również wysyłali filmiki i zdjęcia z informacją czym się właśnie zajmują. Opowiadali o tym z czym sobie świetnie poradzili oraz jakie pojawiły się trudności. Wraz z opiekunem wypracowywali wnioski do dalszej pracy. Uczniowie otrzymali kieszonkowe na staż, bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz wyżywienie i zakwaterowanie. Opiekunowie po obu stronach wraz koordynatorami na bieżąco monitorowali wydarzenia. Wysyłano sobie nawzajem pomocne informacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego pobytu naszych stażystów. Szkolny zespół projektowy uczestniczył w wizycie w organizacji partnerskiej. Celem wizyty był monitoring obejmujący przegląd miejsc pracy stażystów pod kątem bezpieczeństwa, organizacji oraz zgodności z przyjętym programem stażu. Efektem końcowym monitoringu był wspólne sprawozdanie podpisane przez strony partnerskie.

Efekty uczenia się
Na etapie konstruowania wniosku, uczniowie otrzymali pakiet informacji związanych z kształceniem zawodowym w ramach akcji -1. Termin zapoznania się z konkretnym materiałem był jasno określony. W wyznaczonym terminie koordynator zarządził wstępne badanie wiedzy uczestników pomocą ankiety. Na13 osób tylko 6 uczniów potwierdziło znajomość programu w stopniu dobrym (8 punktów). Pozostałe osoby potraktowały działania w stopniu zadowalającym uzyskując średnio 4 punkty w 10 stopniowej skali. Stąd działania zespołu rekrutacyjnego o wprowadzeniu indywidualnego oceniania ucznia biorąc pod uwagę zaangażowanie, frekwencję, umiejętności interpersonalne, komunikacji, punktualność, dokładność i wiele innych przymiotów, które wpływały na ostateczną kwalifikację do projektu. Opisane wydarzenie pozytywnie wpłynęło na postawę wszystkich uczniów. Zauważalny jest sposób podejścia do kolejnych działań. Mocno uszczuplona karta punktacyjna już w pierwszym podejściu bardzo motywuje do kolejnych działań. Widać zdecydowane odejście od początkowych sytuacji. Uczniowie bardzo poważnie zaczynają współuczestniczyć we wstępnych działaniach projektowych. Jest to duża wartość dodana, spory pragmatyzm, z jednej strony i kształtowanie nawyków uczenia się.

Założenia projektu udało się zrealizować w zakładanym stopniu o czym świadczą informacje z raportów uczestników projektu:

   „Pozbyłem się „bariery” językowej, poszerzyłem swoją wiedzę o możliwościach kształcenia i pracy w UE, poznałem interesujące osoby ze środowiska firmy i nie tylko, interesującym doświadczeniem była kuchnia i posiłki serwowane przez rodzinę w której byłem zakwaterowany. Miałem okazję uczestniczyć w wielu atrakcjach kulturalnych”.

   „Zobaczyłem jak funkcjonuje dorosłe życie bez pomocy rodziców. Poznałem nowe sytuacje życiowe takie jak codzienne wielokilometrowe podróże do miejsca pracy środkami komunikacji miejskiej w Berlinie, planowałem otrzymanym kieszonkowym, nauczyłem się obsługiwać pralkę automatyczną”.

 

„Poznałem kulturę niemiecką, zdobyłem nowe doświadczenia, zobaczyłem wiele ciekawych w miejsc w Berlinie jak i w Poczdamie.

Pierwszy raz byłem w wielkiej metropolii europejskiej, zobaczyłem ludzi pochodzących z różnych kultur, uczestniczyłem w kilku ulicznych wydarzeniach kulturalnych, dużym wyzwaniem było przemieszczanie się środkami komunikacji miejskiej z miejsca zakwaterowania do pracy”.

„Zobaczyłem ciekawe wydarzenia kulturalne jak i muzyczne, piękną architekturę miasta, miałem możliwość zwiedzania Berlina i okolic lokalnymi środkami komunikacji miejskiej :S-Bahn, U-Bahn itp., nauczyłem się planowania codziennych przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy co było sporym wyzwaniem logistycznym. Pobyt w niemieckiej rodzinie dostarczył mi niezapomnianych wrażeń, wieczorami rozmawiałem o Polsce, o mojej rodzinie, o stażu i perspektywach po ukończeniu szkoły. Było fantastycznie. Uważam, że z udziału w europejskich projektach powinni korzystać wszyscy uczniowie szkół technicznych”.

   „Cały wyjazd wspominam dobrze. Najważniejszymi wrażeniami było spędzanie czasu z grupą nie tylko na wycieczkach, lecz również w naszym czasie wolnym. Jako, że lubię zwiedzać i podróżować starałem się zwiedzić cały Berlin. Nie przytoczę żadnych negatywnych aspektów, myślę, że jest to zbędne i nie było takich sytuacji.

Poznałem wiele interesujących osób, miałem okazje zapoznać się ze strukturą i organizacją firmy, moje dotychczasowe stereotypy odnośnie innych kultur zdecydowanie się zmieniły”.

   „Wbrew przewidywaniom, czego się bardzo obawiałem, była kuchnia niemiecka. Okazało się, że rodzina, u której byłem zakwaterowany proponowała bardzo dobre posiłki, dokładnie trafiające w moje kulinarne gusta. Podobał mi się porządek i jasno sprecyzowane plany i zamierzenia do realizacji. Atmosfera w pracy była przewidywalna, pracownicy nie stwarzali problemów, a wręcz przeciwnie, wspomagali moją naukę. Bardzo interesującym doświadczeniem były obserwacje i sporadyczne kontakty z osobami pochodzącymi z poza europejskich kultur. Te doświadczenia pozwalają mi obecnie na bardziej głębsze, krytyczne, ale także refleksyjne spojrzenie na problemy migracyjne. Dzięki tym skromnym doświadczeniom już teraz próbuję tworzyć plan na swoje dorosłe życie”.

Ewaluacją i wsparciem projektu zajmował się administrator projektu w platformie Mobility Tool, a także wszyscy uczestnicy projektu. Były one oparte na systematycznym zbieraniu informacji na temat działań i postępów projektowych w celu poprawy i uzupełnienia ewentualnych braków. Ewaluacja została przeprowadzana po zrealizowaniu każdego elementu projektu. Ustalono z berlińską instytucją partnerską, że ewaluacja to sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych w projekcie działań powstały spodziewane rezultaty oraz czy te rezultaty przełożyły się na realizację celów projektu. Taka ocena dokonywała się na bieżąco, czyli przez cały czas projektu, równolegle do procesu monitorowania.

   Podczas ciągłej ewaluacji następowało określanie słabych i mocnych stron zrealizowanego zadania. Pomagały nam w tym stałe obserwacje zadań wykonywanych przez uczniów, ankiety i rozmowy z uczestnikami z obu stron partnerskich. Opiekun niemieckiej strony partnerskiej w oparciu o własne metody ewaluacyjne dokonuje niezależnej i dodatkowej oceny postępów każdego stażysty. Działanie ewaluacyjne odbywały się w porozumieniu z pracodawcą, który miał obowiązek współpracy w wymienionym obszarze. Metody ewaluacyjne prowadzone przez organizacje partnerską będą w przyszłości przedmiotem wymiany doświadczeń i mogą być w przyszłości stosowane w szkole macierzystej. Narzędziem wspomagającym działania ewaluacyjne była platforma Mobility Tool.

   Przygotowano "barometr nastrojów" uczestników projektu, który pozwolił poznać ich odczucia dotyczące: zachowań osób decyzyjnych, sposobów realizacji działań ( nudne, ciekawe ), komunikacji z pracodawcą, programu pobytu w instytucjach partnerskich, kulinariów, umiejętności adaptacji i komunikowania się gospodarzami w miejscu zakwaterowania, i wiele innych.

   Przy pomocy w/w. metod zespół projektowy sprawdził w jakim stopniu cele projektu odpowiadają potrzebom uczniów, czy założone wskaźniki, nie są za wysokie i czy zostały osiągnięte. Każde działanie ewaluacyjne było protokołowane i podpisane przez uczestników.

Po skończeniu badania zostały sporządzone wnioski w formie pisemnego protokołu.

Uczniowie wraz z opiekunami raz w tygodniu uczestniczyli w spotkaniach w trakcie których wymieniano się poglądami, informacjami i zdobytym doświadczeniem. Przekazywane były informacje z czym sobie świetnie poradzili oraz jakie pojawiły się trudności. Wraz z opiekunem wypracowywano wnioski do dalszej pracy.

Wpływ projektu
Uważamy, że projekt unijny uczniów z technikum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku - "Staż-zanim pójdziesz do pracy”

wywarł na uczestników, organizacje uczestniczące, grupy docelowe i inne ogromny wpływ lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy.

Wpływ lokalny

   Po zrealizowaniu projektu odbyły się spotkania informujące o projekcie. Były to: konferencja upowszechniająca projekt z władzami, pracodawcami, przedstawicielami wielu instytucji. Media szeroko informowały o tym wydarzeniu. Odbyło się są spotkanie autorskie, którego formuła miała luźny charakter. Na spotkanie zostali zaproszeni znajomi i osoby zewnętrzne. Stażyści opowiadali o swoich zagranicznych doświadczeniach. W trakcie tego spotkania przedstawiona była koncepcja projektu, przebieg i rezultaty.

O tej inicjatywie jako wydarzeniu, powiadomieni zostali bywalcy portali społecznościowych. W spotkaniu w roli prowadzących

i prelegentów zaangażowani byli uczestnicy projektu. Zaproszeni redaktorzy lokalnych mediów opisali to wydarzenie. Materiały pokonferencyjne, opisy rezultatów, sprawozdania, raporty, fotorelacje, filmy, klipy, były udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Każdy uczestnik otrzymał wydrukowane informacje w wersji papierowej, na pocztę elektroniczną zostały wysłane prezentacje, linki do stron z fotorelacjami, filmami i innymi danymi o projekcie. Wysyłaniem materiałów oraz wszelką komunikacją zajmowali się uczestnicy projektu. Część z nich miała status moderatorów strony projektowej na Facebooku. Do potrzeb tego spotkania uruchomiony był bezpłatny kącik kawowo - herbaciany obsługiwany przez uczestników projektu.

   Podczas Konferencji podsumowującej projekt Burmistrz Miasta Lubska wyraził głęboki podziw i zainteresowanie działaniami

w zakresie pisania projektów unijnych organizowanymi przez szkołę, a nawet nas przywitał słowami "Witajcie w Erasmusie",

gdyż sam jest aktywnym realizatorem projektów unijnych. Poparł go także jeden z dyrektorów szkół Zawodowych. Udział w tej

akcji daje osobom uczącym się zawodu możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą oraz podwyższać

swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Projekt był napisany z myślą o doskonaleniu naszych uczniów z technikum informatycznego w kilku sferach: językowej, technicznej informatycznej i kulturowej. Tuż po konferencji przeprowadzano wywiady z uczniami, opiekunami i koordynatorem. Wysłano artykuły do lokalnych gazet. Duża grupa uczniów chwaliła się odbyciem stażu na portalach społecznościowych, gdzie ich znajomi "lajkowali" ich poczynania. Jednym z wielu elementów upowszechniających projekt jest kanał na platformie YouTube pod hasłem wyszukiwania "Technikum Informatyczne Lubsko-Konferencja podsumowanie stażu" oraz na stronie szkoły http://www.szkoly.gimboj.pl/index.php/aktualnosci-ti/679-technikum-informatyczne-lubsko-konferencja-podsumowanie-stazu.

Wpływ regionalny

Starostwo Powiatowe w Żarach, dysponuje mocnymi argumentami w sprawie finansowego wsparcia szkolnictwa zawodowego realizowanego w Technikum Informatycznym w Lubsku. Potencjalni pracodawcy zanotowali dane adresowe szkoły, znają ogólnodostępne platformy społecznościowe w celu pozyskania dodatkowych informacji o ewentualnych pracownikach mających odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Wymiar krajowy

   Organ Prowadzący ZDZ w Zielonej Górze działający w ogólnopolskiej sieci placówek edukacyjnych rozszerzył i wzbogacił edukacyjną ofertę o Technikum Informatyczne w Lubsku osiągające międzynarodowe sukcesy w oparciu o wdrożony system ECVET.

Wymiar międzynarodowy

   Szkoła pozyskała stałego partnera projektowego. Dla niemieckiej organizacji, Technikum stało się wiarygodnym partnerem, skutecznie realizującym zamierzone cele projektowe. Nie jest wykluczonym, że uczestnik projektu w niedalekiej perspektywie po zakończeniu szkoły zostanie zatrudniony przez niemieckiego pracodawcę z Berlina.

     Jeśli chodzi o kraj, Europę i Świat projekt ma globalny wachlarz wykorzystania zdobytych umiejętności komputerowych i językowych oraz kulturowych podczas przyszłej pracy nie tylko w dziedzinie IT ale i innych, gdyż branża komputerowa istnieje praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu.

   Projekt polepszył jakość regularnych działań prowadzonych przez organizacje uczestniczące w taki sposób, że stwierdziliśmy żeby "nie zamykać już za sobą drzwi do projektu", ale wręcz odwrotnie aby je "szeroko otworzyć" na dalszy rozwój w szkoleniach dotyczących pisania projektu i szukania partnerów i beneficjentów projektu, gdyż jest to dla nas dużą szansą na wejście poprzez edukację do nowoczesnej i atrakcyjnej Europy. Na bieżąco kontaktujemy się po projekcie z partnerami i myślimy o przyszłości.

Przewodniczący Szkolnego Zespołu Projektowego
mgr Grzegorz Rybiński

Nabór 2019/2020

plakatsp2018 

Copyright © 2019 Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Rights Reserved.