Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku
Regulamin rekrutacji Szkoły Branżowej 2 Stopnia
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 13 maja 2020 13:11

REKRUTACJA 2020/2021

Branżowej Szkoły II Stopnia w Lubsku

 

 

2-letnia Branżowa Szkoła II Stopnia

 

Zawód

 

 

Liczba miejsc

Technik elektryk

10

Technik mechanik

10

Technik handlowiec

10

Technik logistyk

10

Technik spawalnictwa

10

 

1.Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Branżowej Szkoły II stopnia :

Od 15 czerwca do 31 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Od 20 czerwca do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły.

 

Do branżowej szkoły II stopnia w zawodzie

- technik elektryk 311303 mogą składać podania absolwenci branżowej szkoły I stopnia

w zawodzie elektryk

- technik logistyk 333107 mogą składać podania absolwenci branżowej szkoły
I stopnia w zawodzie magazynier-logistyk

- technik handlowiec 522305 mogą składać podania absolwenci branżowej szkoły I stopnia

w zawodzie sprzedawca

- technik mechanik 311504 mogą składać podania absolwenci branżowej szkoły I stopnia

w zawodzie ślusarz oraz mechanik- monter maszyn i urządzeń

- technik spawalnictwa 311516 mogą składać podania absolwenci branżowej szkoły I stopnia

w zawodzie ślusarz

 

 

 

2. Zasady przeliczania punktów za oceny i szczególne osiągnięcia kandydata uzyskane

w Branżowej Szkole I Stopnia

 

Zagadnienia

Punktacja szczegółowa

Max. ilość punktów

Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia

lub zasadniczej szkoły zawodowej

                     79 punktów

 

Język polski

dopuszczający   -2 punkty

 

 

 

 

18 punktów

dostateczny –8 punktów

dobry –14 punktów

bardzo dobry –17 punktów

celujący –18 punktów

 

Matematyka

 

j.w

 

18 punktów

 

Język angielski

 

j.w

 

18 punktów

 

Do wyboru fizyka, informatyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości

 

j.w

 

18 punktów

 

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

                     7 punktów

       

 

 

 

 

3. Regulamin rekrutacji

1. Kandydaci do branżowej szkoły II stopnia muszą posiadać świadectwo ukończenia branżowej szkoły I-stopnia

lub zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub

zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

nauczanym  w branżowej szkole II stopnia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli

szkołę branżową w okresie 5 lat szkolnych poprzedzając rok szkolny,
na który ubiegają się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.

3. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej ilość wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie

rekrutacji są brane łącznie pod uwagę następujące kryteria:

a) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego,

matematyki, języka angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru (fizyka, informatyka,geografia,

podstawy przedsiębiorczości),

b) świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem,

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi

opiniami -publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie

rekrutacji są brane łącznie pod uwagę

 

 

pod uwagę następujące kryteria:

 w przypadku kandydata niepełnoletniego następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 w przypadku kandydata pełnoletniego następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność dziecka kandydata;

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

 

 

6. Powyższe kryteria mają jednakową wartość

7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata.

8. Podanie o przyjęcie do Branżowej szkoły II stopnia powinno zawierać:

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku

numeru PESEL –serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b) imiona rodziców, adres miejsca zamieszkania kandydata;

c) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiada;

9. Do podania należy dołączyć:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;

b) 2 fotografie –podpisane (imię i nazwisko);

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia

praktycznej nauki zawodu;

d) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa w pkt.3

(składane tylko wtedy, gdy ma miejsce pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego).

10. Podanie wraz z dokumentami należy złożyć w Sekretariacie szkoły zgodnie

z powyższymi terminami.

 
UWAGA! Koronawirus: informacje i zalecenia
Wpisany przez Administrator strony   
wtorek, 17 marca 2020 11:27

Uwaga!

 

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele!

 

W załaczeniu przesyłamy link ze strony https://www.gov.pl/web/koronawirus na którym znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

 

 
Nasz Facebook
Wpisany przez Administrator strony   
poniedziałek, 18 listopada 2019 13:11

        Zapraszamy wszystkich na naszego Facebooka:

 

 

 

                         Szkoły im. Edmunda

                    Bojanowskiego w Lubsku

 

 

                        Linki naszych szkół:         

 

 

 

Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku                                                https://www.facebook.com/Szko%C5%82y-im-Edmunda-Bojanowskiego-283880395808545/

 

Technikum Informatyczne i Logistyczne im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku  https://www.facebook.com/TechnikumLubsko/

 

Liceum Ogólnokształcące im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku                       https://www.facebook.com/LOBojanowskiego/

 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku                              https://www.facebook.com/SPBojanowski/

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Lubsku                                                              https://www.facebook.com/Bran%C5%BCowa-Szko%C5%82a-I-Stopnia-w-Lubsku-874871966190480/

 

Świetlica szkolna "Bojanki" w Lubsku                                                              https://www.facebook.com/swietlicabojanki/

 

 

 
Podania do szkół 2020
Wpisany przez Administrator strony   
niedziela, 22 marca 2009 16:46

 

Prosimy o pobranie właściwego podania wypełnienie go i dostarczenie do szkoły

wraz z niezbędną dokumentacją w formie elektronicznej lub na skrzynki pocztowe przy budynku szkoły.

W razie pytań proszę o kontakt tel. pod nr 683722010

 


Szkoły dzienne

Podanie do Technikum  – podanieT.pdf   

lub w wersji edytowalnej - podanieT.rtf 

 

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego  –  podanieLO.pdf

 lub w wersji edytowalnej –  podanieLO.rtf

  

Podanie do Szkoły Podstawowej przy ul. Kolejowej – podanieSP_Kol.pdf

 lub w wersji edytowalnej –  podanieSP_kol.rtf

 

  

Podanie do Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej  – podanieSP_Dworcowa.pdf

lub w wersji edytowalnej – podanieSP_Dworcowa.rtf

 

  

      Podanie do Szkoły Branżowej I Stopnia w Lubsku – podanieBS_1St_Lubsko.pdf

      lub w wersji edytowalnej – podanieBS_1St_Lubsko.rtf

 

 

     *********************************************************************************

 

 

      Podanie do Szkoły Branżowej I Stopnia przy ul. Żagańskiej w Żarach  – podanieBS_Żary.pdf

      lub w wersji edytowalnej –  podanieBS_Żary.rtf

 

     

      Podanie do Szkoły Podstawowej przy ul. Żagańskiej w Żarach– podanieSP_Żary.pdf

     lub w wersji edytowalnej – podanieSP_Żary.rtf

 

 

===================================================================
 Szkoły zaoczne

 

 

   Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubsku

przy ul. Kolejowej w Lubsku  – Podanie do LO dla DorosłychLubsko.pdf

 

      lub w wersji edytowalnej –  Podanie do LO dla DorosłychLubsko.rtf

 

 

 

     

 

     Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarach

przy ul. Żagańskiej w Żarach– Podanie do LO dla DorosłychŻarach.pdf

 

     lub w wersji edytowalnej – Podanie do LO dla DorosłychŻarach.rtf

 

 

 

 
Nowy plan lekcji po FERIACH - wszystkie szkoły
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 15 listopada 2019 20:16

uwaga_1.jpg

Uwaga! Po feriach tj.: od 10.02.2020 obowiązuje nowy plan  .

 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubsku
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 19 lutego 2020 13:20

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubsku prowadzi kursy kwalifikacyjne zawodowe w zawodach: ślusarz, elektryk. oraz kursy specjalistyczne z wolnego naboru tj.: spawanie metodą MAG135, kierowca-operator wózków jezdniowych, uprawnienia do 1kV, kas fiskalnych i inne.

 OKZ oferta www

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na Facebooku.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: logo fb

    

 

 

 


 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia w Lubsku i w Żarach
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 19 lutego 2020 00:00

Zgodnie z reformą MEN od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa została przekształcona w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

    Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej. 

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
 
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w szkole lub na kursach zawodowych w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy z którymi szkoła ma podpisaną umowę o pracę z pracownikiem młodocianym. 
 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także może otrzymać wykształcenie zasadnicze branżowe.
 
Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia.
Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.
 
Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 
Pierwsi absolwenci ukończą Branżową Szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie Branżowej Szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.
 

 Kopia pliku PLAKAT BRANŻOWA - LUBSKO

 

Kopia pliku ŻARY PLAKAT BRANŻOWA

 

Zapraszamy do przeglądania wydarzeń na naszym  FACEBOOKU

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2